Uštede se ostvaruju kroz sljedeće aspekte:

 • Značajno produženje vremena između dvaju kvarova (MTBF – Mean Time Between Failures) na rotacionim strojevima uz pravilno centriranje

 • Ušteda u radnim satima potrebnim za centriranje laserskom metodom, te otklanjanje posljedica usljed kvarova izazvanim lošim centriranjem

 • Smanjenje potrošnje energije kod ispravnog centriranja

Osvrt na stanje u održavanju procesnih strojeva

Empiričke studije potkrepljene iskustvima kompanija koje se bave servisnom djelatnošću u održavanju rotacionih procesnih strojeva jednoznačno su pokazale da je preko 50% svih kvarova na rotacionim strojevima bilo direktno ili indirektno uzrokovano lošim centriranjem strojeva pri kuplanju.

Na Slici Br. 1 zorno su prikazani iznosi ukupnih kvarova na rotacionim strojevima koji se pojavljuju u eksploataciji, a koji su uzrokovani kako slijedi:

1. Habanje same spojkeuzrok necentriranost strojeva pri kuplanju
2. Habanje brtvi ležajauzrok necentriranost strojeva pri kuplanju
3. Oštećenje i kvarovi na elementima ležajauzrok necentriranost strojeva pri kuplanju
4. Porast nivoa vibracija na rotacionim strojevimauzrok necentriranost strojeva pri kuplanju
5. Kvarovi na rotacionim strojevima uvjetovani ostalim uzrocima

No iako je činjenično stanje u praksi upravo takovo, svjedoci smo da se u održavanju rotacionih strojeva zanemaruje i donekle previđa taj dokazani uzrok mnogih kvarova na strojevima.Djelomično, vjerovatno tome pridonosi i činjenica što se pojava necentričnosti sa instrumentima koje održavaoci imaju na raspolaganju teže otkriva, a i tada su korekcioni zahvati u smjeru poboljšanja centričnosti teško izvedivi, kao i mukotrpni zbog pomanjkanja odgovarajuće opreme, neadekvatne opreme, zastarjele opreme, te nedovoljnog znanja u postupku centriranja uz takovu spomenutu opremu.

Prikaz utjecaja necentričnosti na naprezanja ležaja i osovine

Slika Br. 2 – Prikaz utjecaja necentričnosti na naprezanja ležaja i osovine

a) Usljed naprezanja otvara se brtva i time je omogućen ulaz nečistoća
b) Područje ležaja izloženo dodatnim aksijalnim i radijalnim silama opterećenja
c) Zona visokog opterećenja pa je time osovina izložena dinamičkim naprezanjima

Necentričnost strojeva pri kuplanju očituje se u generiranju sila opterećenja naročito na ležajevima osovina kuplanih strojeva, zatim na samim osovinama strojeva koje su izložene silama savijanja, a koje u krajnosti, uz gubitak podmazivanja ležaja na deformiranim brtvama, te time i povećanim naprezanjem i zamorom same osovine i ležaja, mogu dovesti i do pucanja osovine.

Prikaz termičkih utjecaja na kuplane strojeve uslijed necentričnosti

Slika Br. 3 – Prikaz termičkih utjecaja na kuplane strojeve dobiven termografskom metodom ispitivanja

Negativan utjecaj pojave necentričnosti pri kuplanju strojeva uočljiv je i termografskom metodom.Ispitivanja provedene u Infraspection Institute, Shelburne, Vermont (P. Grover & C. Kelch, te P.Glatt – Pruftechnik AG) dokazuju da je grijanje spojke i djelova rotacionih kuplanih strojeva direktno proporcionalno veličini necentričnosti strojeva pri kuplanju.

Ispitivanje je provedeno na praktičnom modelu koji se sastojao od motora snage 10 HP uz broj okretaja od 3600 okr/min koji je bio kuplan elastičnom spojkom sa generatorom 8000 W.Opterećenje generatora se je mjenjalo u koracima 0%, 50% i 100% nominalne snage.

Motor i generator su centrirani do veličine od 0,0005 incha vertikalno i horizontalno, s time da je priprema izvedena tako da se je necentričnost inkrementalno povećavala za 0,001 inch.Pri testu su bile ispitane spojke od šest različitih proizvođača.

Metoda ispitivanja:
1. Ispitivana spojka je namontirana i centrirana do 0,0005 incha vertikalno i horizontalno.
2. Motor je pokrenut uz snimanje termo kamerom u intervalima 1 minuta, 5 minuta i 10 minuta.
3. Procedura pod 1. i 2. su ponavljane uz 0%, 50% i 100% nominalnog opterećenja.
4. Motor je zaustavljen i ohlađen na temperaturu okoline.
5. Unesena je nova predeterminirana necentričnost od 0.010 incha u jednoj ravnini i postupak pod točkama 1 do 4 je ponovljen.
6. Unašana je nadalje predeterminirana necentričnost do 0,050 incha u jednoj ravnini (uz korake od 0,010 inch) uz ponavljanje postupka pod točkama 1 do 4.

Rezultati i zaključak ispitivanja:

*** Uz “zadovoljavajuće” centriranje svaka od spojci zadržala je pri radu gotovo temperaturu ambijenta i to neovisno o primjenjenom opterećenju.
*** Kako se je necentričnost povećavala tako je rasla i temperatura spojke.Sve ispitivane spojke pokazivale su linearnu zakonitost necentričnosti i time uvjetovane temperature na spojci i djelovima strojeva.
*** Čak i uz necentričnost samo od 0.010 incha generirana je temperatura koja se je vrlo lako dijagnosticirala termo kamerom (Slika Br. 3), a što ukazuje na povećano naprezanje djolova strojeva.

Pojava necentričnosti može se na rotacinim kuplanim strojevima otkriti uz uporabu FFT analizatora vibracija, gdje smo tada u mogućnosti dobiti pomenutu informaciju u radu stroja tj. prateći ga tokom eksploatacije.Tipično se tada otkrivaju harmonici vibracija u radijalnom i aksijalnim smjeru na dominantnm harmoniku (1 x RPM), odnosno na njegovim harmonicima ( 2 x RPM, 3 x RPM itd.).Ujedno, FFT analizatorom vibracija možemo nakon centriranja i dodatno provjeriti novo stanje jer nam pri novom mjerenju viši harmonici uz ispravno centriranje moraju biti rudimentarni.

U realnoj praksi i dobro organiziranom održavanju rotacionih strojeva to bi i trebao biti ispravan put u nadzoru nad strojevima, gdje se periodičkim mjerenjima utvrđuje stanje vibracija i na taj način prati stanje stroja.

FFT spektri vibracija uz osvrt na necentriranost pri kuplanju rotacionih strojeva

Sika Br. 4 – FFT spektar vibracija pri kuplanju između elektromotora i pumpe u svrhu utvrđivanja prisustva necentričnosti u toku eksploatacije strojeva.Mjerenje izvršeno uređajem VIBROSPECT FFT.

Početno stanje necentričnosti:
Pomak (Offest): V = + 0.23 mm
H = – 0.07 mm
Kutna necentričnost: V = + 1.14 mm/100mm
H = – 0.03 mm/100mm

Slika Br. 5 – Na slici je dan FFT prikaz vibracijskog spektra nakon izvršenog centriranja.Drugi i treći harmonik vibracija su značajno potisnuti u odnosu na početno stanje na prethodnoj slici.Mjerenje izvršeno uređajem VIBROSPECT FFT.

Stanje nakon centriranja:
Pomak (Offset): V = + 0.03 mm
H = 0.00 mm
Kutna necentričnost: V = + 0.04 mm/100mm
H = + 0.04 mm/100mm

Iako je primjena FFT vibracijskih analizatora ispravan put u održavanju rotacionih strojeva, ipak se pri takvom mjerenju utvrđuje samo da je necentričnost strojeva pri kuplanju prisutna, ali ne i sama veličina necentričnosti, odnosno korekcione vrijednosti potrebne da bi se strojevi mogli dovesti u istu os rotacije.To je zbog toga što harmonici vibracija nisu isključivo i samo uvjetovani necentriranošću strojeva pri kuplanju, te mjerenjem FFT analizatorom dobivamo povratnu informaciju o odzivu na pobudu uvjetovanu necentričnosti pri kuplanju.Jednako tako i rotaciona brzina stroja, momenat sila, kao i vrsta kuplanja utjeću na nivo vibracija koji se očituje pri takvom mjerenju.

Kao zaključak gornjeg navedimo da je primjena FFT analizatora vrlo bitna i pravilna metoda za otkrivanje i praćenje necentričnosti strojeva pri kuplanju, jer se provodi bez zaustavljanja stroja, odnosno tijekom njegove eksploatacije.No da bi otkrivenu necentričnost korigirali neophodno je pristupiti korekcionim zahvatima pomicanja strojeva jedan u odnosu na drugi kako bi ostvarili zajedničku os rotacije strojeva.Takvo centriranje moguće je provesti u stanju mirovanja stroja.

Što je centriranje?

Slika Br. 6 – Moguće vrste necentričnosti u odnosu na idealnu poziciju dvaju strojeva

Dva rotaciona stroja su centrirana kada su im osi rotacije kolinearne.
Kao što je na slici vidljivo, necentričnost osovina dvaju strojeva može se promatrati kroz četiri bazična pojma necentričnosti i to:

Vertikalni pomak (offset)   |   Vertikalna kutna necentričnost
Horizontalni pomak (offset)  |   Horizontalna kutna necentričnost

Da bi postigli dobro centriranje kuplanih strojeva moramo imati mogućnost mjerenja ova četiri stupnja slobode međusobnog položaja između dva rotaciona stroja.

Centriranje komparatorima

Jedan od načina kako se danas još uvijek rješava problem necentriranosti je uporaba mehaničkih indikatora.Ova zastarjela i nedovoljno pouzdana metoda zahtjeva izuzetno iskusne operatere, kao i mnogo vremena da se centriranje provede.Ta metoda usljed grešaka koje su brojne u postupku mjerenja daje ograničene rezultate centriranja koji po točnosti uz najveće zalaganje i visikoiskustveno osoblje dosežu do 1/100 mm.No takova točnost centriranja u realnoj praksi je vrlo rijetka upravo zbog grešaka koje unose mehanički komparatori.

Slika Br. 7 – prikaz grešaka koje se unose u postupak centriranja pri uporabi mehaničkih indikatora.

Još je gori slučaj tada kada se centriranje provodi uz uporabu mehaničkih letvi, ravnala ili slično, gdje se na bazi procjene okom paralelnosti na samoj spojci zaključuje o kvaliteti centričnosti strojeva koji su kuplani.Kako je mogućnost rezolucije ljudskog oka ograničena na 1/10, to se takva metoda centriranja uopće nemože smatrati kao svrsishodna u smislu održavanja i eksploatacije strojeva u današnjoj modernoj proizvodnji i povišenim zahtjevima u eksploataciji strojeva.

Gore opisane metode su jednostavno neprimjenjive u slučaju kada je potrebno centrirati ne samo dva stroja, nego više strojeva u lancu u jednu os rotacije.

Koju metodu primjeniti?

Za najpouzdanije rješenje, ekstremno učinkovito, točno i u skladu sa ISO 9000 standardom “PRUFTECHNIK AG” nam daje na raspolaganje optičko laserske uređaje za centriranje strojeva pri kuplanju koji zadovoljavaju sve kriterije koji se pojavljuju pri centriranju strojeva i to bilo horizontalno položenih, bilo vertikalno položenih, bilo da je potrebno centrirati samo dva stroja ili da je potrebno centrirati lanac do šest strojeva u jednom nizu.

TURBALIGN, ROTALIGN PRO, ROTALIGN i OPTALIGN PLUS uređaji za optičko lasersko centriranje strojeva pri kuplanju indiciraju na svojim LCD displejima četiri veličine koje omogućuju da se izvrši korektno centriranje dvaju kuplanih strojeva i to uz:

*** podizanje ili spuštanje prednjih ili stražnjih stopa stroja i
*** pomicanjem prednjih ili stražnjih stopa stroja lijevo ili desno.

Za dovođenje strojeva u optimalan vertikalni položaj PRUFTECHNIK AG daje na raspoloženje visokokvalitetne limove za centriranje od bronce ili nehrđajućeg čelika pod oznakama PERMABLOC i LAMIBLOC, koje je preporučljivo imati pri ruci prije početka centriranja.

Za dovođenje strojeva u optimalan horizontalni položaj ROTALIGN PRO, ROTALIGN i OPTALIGN PLUS uređaji posjeduju MOVE funkciju koja nas vizuelno vodi u korektan položaj indicirajući na LCD displeju egzaktan momentalni položaj stroja u svakom trenutku.

Kada je centriranje dobro sprovedeno?

Uređaji ROTALIGN PRO, ROTALIGN i OPTALIGN PLUS posjeduju mogućnost provjere centričnosti kuplanih strojeva upoređujući postignutu ili postojeću centričnost sa vrijednostima definiranim standardom za određene strojeve na kojima se provjerava centričnost ili vrši centriranje.Tolerance centričnosti ovise o broju okretaja strojeva koji se centriraju, kao i o dimenzijama spomenutih strojeva.

Kako dimenzije stroja kojeg centriramo unosimo pri postupku centriranja u mjerni uređaj, kao i broj okretaja, to mjerni uređaj uzima te dimenzije u obzir pri proračunu korekcionih vrijednosti potrebnih za provođenje centriranja, tako i automatski dobivene korekcione vrijednosti centričnosti npr. na stopama stroja uspoređuje sa tabelom standarda koja mu je pohranjena u memoriju, te na bazi te usporedbe daje na LCD displeju indikaciju da li je centričnost zadovoljavajuća ili ne.

Prikaz indikacija korekcionih vrijednosti na LCD displeju ROTALIGN uređaja

Slika Br. 8 – Prikaz displeja ROTALIGN uređaja pri indikaciji korekcionih vrijednosti pri centriranju.

Pri postupku centriranja lijevi je stroj stacionaran, dok desni korigiramo pomicanjem prema danim korekcionim vrijednostima. Na displeju dobivamo podatke za korekcione vrijednosti na samoj spojci, kao i potrebne korekcije na stopama stroja koji je predviđen za pomicanje gore – dolje, odnosno lijevo – desno. Napomenimo da je po potrebi software-om moguće u postupku centriranja zamjeniti stacionaran stroj i onaj kojeg pomičemo u svrhu centriranja.

Mjesto pogleda: Stojimo sa strane mašina. Lijeva mašina je fiksna, a desnu korigiramo pomicanjem

Na LCD displeju dane su slijedeće indikacione veličine:
a) -0.47 mm – Vertikalni zazor na spojci.Spojka je otvorena prema dolje za 0.47 mm
b) 0.36 mm – Spojka je na desnom stroju podignuta vertikalno za 0.36 mm
c) 0.45 mm – Spojka posjeduje horizontalni zazor od 0.45 mm suprotno od mjesta pogleda na strojeve.
d) 0.73 mm – Spojka je na desnom stroju pomaknuta suprotno od mjesta pogleda za 0.73 mm.
e) 0.6 – Prednje stope desnog stroja po vertikali previsoke za 0.60 mm.
f) 1.54 – Stražnje stope desnog stroja previsoke po vertikali za 1.54 mm.
g) -0.96 – Prednje stope desnog stroja horizontalno pomaknute prema mjestu pogleda za 0.96 mm.
h) -1.86 – Stražnje stope desnog stroja horizontalno pomaknute prema mjestu pogleda za 1.86 mm.
i) Grafička indikacija – stanje centričnosti strojeva po vertikali zadovoljava standard
j) Grafička indikacija – stanje centričnosti strojeva po horizontali ne zadovoljava standard

Realno stanje u praksi

Slika Br. 9 – Samo 7% kuplanih strojeva u praksi je zadovaljavajuće centrirano.
Kao jedan od pokazatelja realnog stanja u praksi uzet je primjer studije izrađene od jedne od vodećih kompanija Skandinavije koja se bavi održavanjem procesnih strojeva. Njihova zapažanja u praksi daju podatak da je samo do 7% mašina u praksi centrirano sa zadovoljavajućom kvalitetom u skladu sa tolerancama koje su propisane bilo proizvođaćem samih spojci ili proizvođaćima kompletnih mašina.

Taj podatak govori da se tradicionalna metoda detektiranja necentričnosti kao i samo centriranje sprovodi vrlo loše, ukoliko se upoće i sprovodi, te da i tada rezultira sa vrlo lošim rezultatima.

Prvi optički nstrumenti za centriranje strojeva pojavili su se na tržištu ranih 1980-ih i ta činjenica dala je mogućnost ekipama održavalaca da obave centriranje točnije, djelotvornije i brže u odnosu na stare metode. Kako se tehnologija u tom smjeru poboljšava to jačaju i napori održavalaca u smjeru centriranja rotacionih strojeva.Kao direktan rezultat primjene moderne tehnologije počeli su se pojavljivati povoljni i progresivni rezultati koji se odnose na efikasnost, pouzdanost rada i vijek rada rotacionih strojeva.

Redukcija potrošnje energije - direktno uvjetovana centriranjem strojeva

U svrhu zaključka o povećanju potrošnje pogonske energije stroja koja je uvjetovana sa lošim centriranjem u kompaniji “ICI Chemical” u sjevernoj Engleskoj izvedeno je realno studijsko mjerenje na za tu svrhu pripremljenoj pumpi u redudantnom sistemu kompanije.Prije prisupanja studijskom ispitivanju motor i pumpa su rastavljeni, pregledani, ležaji promjenjeni i rotori izbalansirani.Također u svrhu mjerenja na stope strojeva su montirani odgovarajući mehanizmi kojima se je moglo postizati različite vrijednosti namjerno unešene necentričnosti u svrhu mjerenja.Uz uporabu lasersko optičkih instrumenata za centriranje namjereno je unešena predefinirana vrijednost horizontalnog pomaka (offset) i kutne necentričnosti.Pumpa pri ispitivanju tjera vodu u zatvorenom sistemu cijevi uz broj okretaja pogonskog motora od 3000 okr/min(+,- 1%). Pri tome se struja motora mjeri instrumentom na komandnoj ploči za svaku vrijednost unešene predefinirane necentričnosti.Ispitivanje je primjenjeno na strojeve kuplane gumenom spojkom i na strojeve kuplane spojkom sa vijčanom vezom.

Na slikama Br.10 i Br.11 vidljivo je da se je značajno mjenjala potrošnja električne energije ovisno o relativno malim promjenama unešene predefinirane necentričnosti (pomak i kutna necentričnost).

Rezultati indiciraju slijedeće:
1. Može se ostvariti značajna ušteda u pogonskoj energiji uz postizanje odgovarjuće točnosti centriranja
2. Veličina necentričnosti pomaka utjeće jaće na potrošnju pogonske energije od kutne necentričnosti
3. Kutna necentričnost ima veći utjecaj na potrošnju energije pri uporabi spojke sa vijčanom vezom u odnosu na gumenu spojku.
4. Komponente necentričnosti (vertikalni i horizontalni pomak i kutna necentričnost) imaju sumarno djelovanje na efekte potrošnje pogonske energije
5. Zaključak studijskog mjerenja daje preporuku da bi mašine trebale biti centrirane sa maksimalnim pomakom (offset) od 12/100 mm i sa maksimalnom kutnom necentričnošću od 5/100 mm po 100 mm, a da bi se gubitak pogonske energije zadržao ispod 1%.

Ovo je ispitivanje u potpunosti potvrdilo teoretska razmatranja istog problema, i jednako tako dalo je mogućnosti o procjeni stupnja uštede pogonske energije koja se može ostvariti kroz ispravno centrirane strojeve pri kuplanju.”ICI Chemical” je kemijska kompanija čija potrošnja energije iznosi oko 50 MW. Slikovni dijagram na slici Br. 9 omogućuje procjenu prosjećne veličine necentričnosti od 35/100mm, što je praksom utvrđeno kao srednja vrijednost necentričnosti u realnom eksploatacijskom procesu današnje proizvodnje.Na slikama Br. 10 i Br. 11 vidljivo je da je u slučaju spojke sa vijčanom vezom, pri 35/100 mm pomaka potrošnja energije veća za otprilike 1% u odnosu na slučaj zadovoljavajuće centričnosti.U slučaju gumene spojke ta vrijednost je 0.7%.
Drugim riječima, uz uporabu optičko laserskog instrumenta npr. ROTALIGN kojim je vrlo jednostavno postići zadovaoljavajuće centriranje, moguće je kao najminimalnije ostvariti uštedu energije od 0.7% , a što predstavlja samo jedan od tri faktora koji pridonose ukupnoj uštedi.

Ukoliko to pogledamo sa financijskog aspekta uz cijenu kWh od 8 centi dobivamo:

Totalni gubitag potrošene snage = 50 000 kW x 0.7% = 350 kW
Cijena gubitka = 350 kW x $0.08/kWh = $28.00/h
Godišnja ušteda samo na bazi uštede kroz potrošenu energiju = $28.00 x 24 x 365 = 245.280,00 $

Ovaj dobiveni podatak je samo aproksimativna veličina, naravno ovisna i o cijeni koštanja električne energije, totalnom radnom vremenu eksploatacije kompanije, dizajnu i gabaritima mašina, te ostvarenoj točnosti centriranja strojeva.No gore navedeni podaci o uštedama u potpunosti se slažu sa podacima mjerenim i dobivenim u kompaniji “General Motors Powertrain” u USA i u “Kobe Steel” u Japanu.

Ušteda kroz produženje vremena rada mašine između dva kvara
(MTBF - Mean Time Between Failures)

Kao treći izvor uštede koja se ostvaruje centriranjem je značajno produženje vremena između dvaju kvarova na mašini. Stvarno MTBF vrijeme je uobičajeno nešto kraće od onoga koje specificira proizvođać mašine, uglavnom već zbog toga jer mašine obično rade u uvjetima lošijim od idealnih za pojedinu specificiranu klasu mašina (Npr. rad u preopterećenju, uporaba ležajeva brtvi i ostalih komponenata koje se razlikuju od zahtjevanih po normama proizvođaća, necentriranost pri kuplanju, pojava debalansa rotacionog dijela stroja itd.)

Potencijalna mogućnost uštede može biti prikazana na slijedećem primjeru:

 • 50 MW
 • 2 000 ( uglavnom kuplani motor- pumpa i motor - ventilator snage između 15 KW do 75 KW)
 • 2 000$ prosječno po mašini (uključujući cijenu rada , rezervne djelove ili izmjenu mašine)
 • 9 mjeseci u prosjeku
 • 12 mjeseci
 • 2 000 x 2 000 $ x 12/9 = 5 300 000 $
 • 2 000 x 2 000 $ x 12/12 = 4 000 000 $
 • 5 300 000 $ - 4 000 000 $ = 1.300 000 $ po godini dana

Da bi se ostvarila tako željena ušteda potrebno je pristupiti uvođenju programa centriranja strojeva kao dijela kompletnog održavanja na bazi stvarnog stanja mašina.

 • 2 puta na godinu (za svaku mašinu)
 • 4 000 na godinu
 • 250 dana na godinu - 8 sati po danu
 • 16
 • 4 tima ( 2 osobe u timu)
 • 4
 • 4 centriranja po danu, 2 sata po centriranju, cca 30 000$ x 8 = 240 000$
 • 17500 $ x 4 = 70 000$ (lasersko optička oprema)
 • cca. 310 000 $ na godinu
 • cca. 990 000 $ na godinu

Gornji prikaz daje realne veličine u brojkama, a što je ostvareno kroz učinak povećanja vremena rada između dvaju kvarova na mašini MTBF sa 9 mjeseci na 12 mjeseci, odnoso za 33% u postocima.Vidljivo je da se brojka od 1 000 000 $ uštede pojavljuje kao realna veličina uz poticanje angažiranja tehničkih resursa na polje optičko lasrskog centriranja.

Kao što je zorno vidljivo u gornjem primjeru investicija u opremu potrebnu za provođenje ispravnog centriranja je zanemariva u usporedbi sa uštedama koje se ostvaruju. Već samo u prvoj godini primjene takvog sistema održavanja ušteda je 420% veća u odnosu na investiciju.

ROTALIGN Ultra optičko laserski sistem za centriranje strojeva

ROTALIGN Ultra uređaj za optičko lasersko centriranje strojeva pri kuplanju omogućuje centriranje horizontalno ili vertikalno montiranih strojeva i to bilo da se radi o dva kuplana stroja ili da je potrebno centrirati do 14 strojeva u jednu os rotacije.Nekuplane spojke također mogu biti centrirane.Za dobivanje potrebnih rezultata za korekciju dovoljno je zakrenuti osovinu na kojoj su montirani laserski davači za minimalno do 60 stupnjeva i to od bilo kojeg početnog položaja i u bilo kojem smjeru.Uređaj je podržan snažnim software-om ROTALIGN Ultra Editor koji omogućuje stvaranje dokumentacione datoteke u svrhu ISO 9001, te daje mnogostruke mogućnosti pri radu i centriranju.

ZAKLJUČAK:

1. U sadašnjoj praksi centriranje rotacionih strojeva se sprovodi djelomično upotrebljavajući najpouzdanije metode centriranja, jednim dijelom uz primjenu nepouzdanih metoda, a jednim dijelom se uopće centriranje ne sprovodi.
2. Mehaničke metode centriranja koje se najćešće primjenjuju u praksi su ćesto neadekvatne i neučinkovite zbog njihove kompleksnosti, pomanjkanja stručnog osoblja, te pomanjkanja snaga i volje da se uz neadekvatnu opremu kompletno obradi problem centriranja u velikim kompanijama.
3. Kao protuteža gore navedenom planiran program centriranja uz uporabu optičko laserskih instrumenata, kao što je prikazano, može ostvariti značajne uštede kroz tri faktora i to:
*** Redukcijom potrošnje energije
*** Učinkovitijim, bržim i točnijim centriranjem strojeva
*** Povećanjem vremena između dvaju kvarova na mašinama (MTBF)
4. Za tipičnu petrokemisku industrijsku granu koja u svojem procesu proizvodnje posjeduje oko 2 000 malenih do srednjih rotacionih mašina, ukupne snage cca 50 MW, totalna neto ušteda može narasti na preko 1.500.000,00 U.S. $ po godini dana uz uporabu optičko laserskog sistema za centriranje, a kao što je prethodno i brojkama dokazano kroz prikazana tri faktora koji direktno doprinose ukupnoj uštedi u proizvodnji.

Reference: E.Daintith & P.Glatt – “Reduce Costs With Laser Shaft Alignment”
P.Grover & C.Kelch & P.Glatt – “Find equipment misalignment quickly and easily”
Xu.M., J.Zat.& R.D. Marangoni – “Reducing Power Loss through Shaft Alignment”
Mitchell, John S – “Introducing to Machinery Analysis and Monitoring”
Bloch, H.P. & F.K. Geitner – “Practical Machinery Maintenance for Process Plants Volume 3
Technical materialas from “PRUFTECHNIK AG”, Ismaning, Germany
NAPOMENA: Sve upotrebljene fotografije vlasništvo su kompanije “PRUFTECHNIK AG”, Ismaning, Germany
Sva autorska prava na publikaciju zadržava ELTRA d.o.o.