FIRST IN LASER - OPTICAL ALIGNMENT
 
 Logo firme ELTRA 
 "ELTRA d.o.o." Vara�dinska 9  47000  Karlovac Hrvatska
 LASERSKO CENTRIRANJE STROJEVA PRI KUPLANJU 

 MJERENJE  I  FFT ANALIZA VIBRACIJA, BALANSIRANJE ROTACIONIH STROJEVA

Logo firme PRUFTECHNIK AG 
 
        " PRUFTECHNIK AG" 
        D - 85737 Ismaning 
 Germany
 
    URE�AJI ZA OPTI�KO LASERSKO CENTRIRANJE STROJEVA, MJERENJE PRAVOCRTNOSTI U PROSTORU, MJERENJE POMAKA U PROSTORU
     English Version (PORTABLE BALANCING SET PBS-380)
 • OPTI�KO LASERSKO CENTRIRANJE
 • ROTALIGN ULTRA - "State of The Art" - ure�aj za opti�ko lasersko centriranje strojeva pri kuplanju uz dodatne funkcije mjerenja, dokumentiranje i software podr�ku.Ure�aj kojemu se "upgrade" funkcije i mjerna pro�irenja dodaju upisom software-a putem vanjskog PC-a.Centriranje do 14 strojeva kuplanih u nizu horizontalno ili vertikalno polo�enih montiranih sa ili bez "flan�e".
 • ROTALIGN PRO EX - ure�aj za opti�ko lasersko centriranje strojeva pri kuplanju,dokumentiranje i software podr�ku.Ure�aj kojemu se "upgrade" funkcije i mjerna pro�irenja dodaju upisom software-a putem vanjskog PC-a.Centriranje do 6 strojeva kuplanih u nizu horizontalno ili vertikalno polo�enih montiranih sa ili bez "flan�e".
 • SmartALIGN - ure�aj za opti�ko lasersko centriranje rotacionih strojeva pri kuplanju
 • OPTALIGN PLUS - ure�aj za opti�ko lasersko centriranje rotacionih strojeva pri kuplanju
 • CENTRALIGN - ure�aj za opti�ko lasersko centriranje dosjeda izme�u dvaju oslonaca rotacije.(Dijafragme turbina, dosjedi le�aja koljen�astih i bregastih osovina diesel motora , kompresora itd. centriranje linije pogonske brodske osovine itd.)
 • expensive watches
 • PERMALIGN - permanentno pra�enje pomaka usljed razli�itih utjecaja (Npr. gibanje ku�i�ta usljed termi�kog utjecaja.)
 • BORALIGN - centriranje dosjeda le�aja koljen�astih ili bregastih osovina, centriranje dosjeda u prihvatu pri obradi ili doradi na alatnom stroju.
 • LAMIBLOC, PERMABLOC - profi limovi za centriranje.
 •         URE�AJI ZA CENTRIRANJE I PODE�AVANJE REMENICA TE MJERA?TENZIJE REMENA


         URE�AJI ZA MJERENJE VIBRACIJA, O�TE�ENJA LE�AJA, KAVITACIJE, BROJA OKRETAJA, TEMPERATURE, BALANSIRANJE ROTACIJSKIH TIJELA

                                                  MOBILNI URE�AJI

 • VIBXPERT II - FFT Data Collector i FFT dvokanalni analizator vibracija, uz mogu�nost detekcije kvara le�aja, detekcije kvara zup�anika, mjerenje anvelope signala, rad u vremenskoj i frekvencijskoj domeni ili cepstrum analiza vibracija, balansiranje rotacijskih tijela
 • VIBXPERT - FFT Data Collector i FFT dvokanalni analizator vibracija, uz mogu�nost detekcije kvara le�aja, detekcije kvara zup�anika, mjerenje anvelope signala, rad u vremenskoj i frekvencijskoj domeni ili cepstrum analiza vibracija, balansiranje rotacijskih tijela
 • VIBSCANNER - FFT Data Collector i analizator vibracija, uz mogu�nost detekcije kvara le�aja, detekcije kvara zup�anika, mjerenje anvelope signala, rad u vremenskoj i frekvencijskoj domeni, balansiranje rotacijskih tijela
 • VIBROTIP - ure�aj za mjerenje vibracija, o�te�enja le�aja, kavitacije, broja okretaja i temperature.
 •                                      URE�AJI ZA PERMANENTNI NADZOR

 • VIBROWEB - vi�ekanalni mjerni sistem za stani nadzor rotacionih strojeva konfigurabilan "Na licu mjesta".Namjenjen naro�ito strojevima koji u radu mijenjaju broj okretaja i optere�enje.Mogu�a uporaba gotovo svih tipova senzora, nadzor i dijagnostika sa udaljene kontrolne lokacije - Ethernet/ Internet.Alarmna indikacija putem SMS poruka, radio vezom itd.Detekcija kvara i alarmiranje po frekventnim pojasevima u FFT spektru.
 • VIBNODE - vi�ekanalni mjerni sistem za stalni nadzor rotacionih strojeva.Namjenjen za nadzor manjih jedinica kao motori, ventilatori, pumpe, te za kontrolu kotrljaju�ih le�aja i reduktora.
 • VIBRONET - modularni sistem za nadzor stanja strojeva gdje se jednim senzorom nadziru tri veli�ine - vibracije, replika satova o�te�enje le�aja i kavitacija.Potpora VIBRONET TREND software-a daje kompletan trending stanja strojeva, a ostvariva je i FFT analiza mjernog signala na centralnom modulu SIGNALMASTER bilo koje udaljene mjerne lokacije u procesnom sistemu. 
 • polo ralph lauren shirt patek philippe replika replica fake watches audemars piguet replica
 • VIBREX - dvokanalni modularni ure�aj za permanentni nadzor vibracija i o�te�enja le�aja.Podesivi alarmni nivoi, relejni izlazi, strujni izlazi 4 - 20 mA.Pra�enje stanja na PC-u uz software podr�ku.
                           URE�AJ ZA BALANSIRANJE ROTACIJSKIH TIJELA
 •     "Smanjenje investicija u odr�avanju procesnih sistema uz primjenu opti�ko laserskog centriranja rotacionih strojeva" - kliknite OVDJE

      "PRUFTECHNIK AG"  tel. 00 49 89 996 16 0   fax. 00 49 89 996 16 100     fax. 00 49 89 996 16 300
      Internet adresa: http://www.pruftechnik.com
      "ELTRA d.o.o."  Vara�dinska 9, 47 000 Karlovac, Hrvatska ;    tel. 00 385 47 412 987     fax. 00 385 47 412 987  
    eltra@ka.t-com.hr

   Link na homepage "PRUFTECHNIK AG"  http://www.pruftechnik.com
    Gore
                           Napomena: Sve upotrebljene fotografije na ovim stranicama vlasni�tvo su kompanije PRUFTECHNIK AG